Lesnictví

Zahrnujíc 30% pevniny Země, lesy jsou jedním z našich nejdůležitějších přírodních zdrojů. Jsou však neustále více ohroženy. Podle Organizace pro výživu a zemědělství je každý rok celosvětově odstraněných 13 milionů hektarů lesa. Přesto že rozloha evropských lesů se zvětšila a v současnosti tvoří 35% jej pevniny, jejich zdravotní stav a biologická rozmanitost jsou ohrožovány neudržitelným managementem, roztříštěním, atmosférickým znečištěním či požáry. Škůdci, chorobami a větrné smrště také způsobují značné škody.

Poskytováním detailních, kontinuálních, včasných a globálních informací o aktuálním stavu lesů, družice DPZ tvoří základní nástroj jejich udržitelného rozvoje. Metody DPZ mohou snížit obtížnost a nákladnost průzkumů ve velkých měřítkách a umožňují identifikaci problémových míst pro další výzkum. Analýzou změn na základě dlouhodobých údajů lze nalézt trendy ve zdraví lesních porostů. Družice misí LANDSAT a SPOT získávají dlouhodobé údaje o stavu lesů – družice mise Copernicus Sentinel zajistí kontinuitu jejich získávání a posunou monitorování lesních porostů do budoucna.

Lesy chrání půdu před erozí, čistí vodu, uskladňují oxid uhličitý a tvoří důležitý komponent v regulování klimatu. Také hrají významnou roli v evropské ekonomice, poskytují materiály, jídlo a podporují ekoturistiku. Proto je udržitelný a aktivní management lesů nezbytný k zabránění jejich devastace a jejich rozvoj.

Prostřednictvím DPZ dokážeme analyzovat zdravotní stav, strukturu, texturu, produkci či dřevinná složení lesních porostů (Obr. 1).

Obr. 1: Změny v lesním porostu v severo-západním Polsku mezi lety 1990 – 2006, zdroj: Copernicus

Zjišťování biofykálních a strukturálních vlastností lesních porostů založené na datech DPZ umožňuje prohloubit znalosti o reakci lesních ekosystémů na měnící se podmínky prostředí. Rozvoj satelitů DPZ přinesl nové možnosti kontinuálního a globálního sledování charakteristik lesních ekosystémů, jakými jsou: Index listové plochy (LAI), normalizovaný vegetační index (NDVI, Obr. 2) či podíl fotosynteticky aktivní radiace pohlcené vegetací (FPAR). Uvedené vlastnosti jsou významné identifikátory zdravotního a ekologického stavu lesních porostů a slouží jako vstup do předpovědních modelů.

Obr. 2: Vegetační index lesů ČR vypočítaný nad daty Sentinel-2, zdroj: ÚHÚL

Mezi důležité indikátory patří i Index listové plochy (Obr. 3), který je jedinečnou charakteristikou porostu především z hlediska jeho produkčního potenciálu, také slouží jako ukazovat schopnosti přijímat COa jiné plyny, transpirovat vodní páru a podobně.

Obr. 3: Index listové plochy, zdroj: ÚHÚL
Zdroje:

http://www.copernicus.eu/main/copernicus-briefs

http://www.nlcsk.org/satlesys/zbornikDPZ.pdf

http://copernicus.gov.cz/documents/19/53816/semin%C3%A1%C5%99+MZe_prezentace+Luke%C5%A1_%C3%9AH%C3%9AL.pdf/4ff2c9dc-98f1-480a-a7e8-9903b00d514d

http://www.geo.uzh.ch/fileadmin/files/content/abteilungen/rsl1/Remote_sensing_of_soils_BAFU_report_dpi300_v.pdf